You are here

břemenový blok - kladka

břemenový blok: sestava obsahující hák nebo oko, ložisko, otočný čep, rám a kladky. Sestava je zavěšena na břemenovém lanu nebo řetězu. To zahrnuje veškeré příslušenství zavěšené na nosných lanech.

musí být: toto slovo se používá k upozornění na pravidlo, které musí být dodržováno, přičemž je vyžadováno.

normální provozní podmínky (jeřábů s kabinou operátora): za takových podmínek odpovídají funkce prováděné jeřábem jeho původnímu určení. K ovládání provozních řídicích zařízení je určen operátor a nikdo jiný nesmí být za těchto okolností na jeřábu přítomen.

zavěšený ovládací panel: závěsná ovládací jednotka se používá pro ovládání jeřábu ze země.

normální provozní podmínky (jeřábů ovládaných ze země): za takových podmínek odpovídají funkce prováděné jeřábem jeho původnímu určení. Za takových podmínek není operátor přímo u provozních ovládacích zařízení, která jsou připojena k tomuto jeřábu a nikdo není na jeřábu přítomen.

servisní plošina: na této plošině provádějí pracovníci opravy, revize, údržbu a úpravy jeřábu.

hlavní kladkostroj: používá se ke spouštění, přemísťování nebo zdvihání břemene, je to primární zdvihací mechanismus.

mechanický pohon bez dojezdu: pokud nastane výpadek napájení, pohon se automaticky přepne na zpomalení mostu nebo vozíku.

vinutí lana: je to počet závitů lana, které drží břemenový blok nahoře.

normální provozní podmínky (u dálkově ovládaných jeřábů): za takových podmínek odpovídají funkce prováděné jeřábem jeho původnímu určení. Za těchto okolností provádí ovládání provozních řídicích zařízení operátor a tyto ovladače nejsou připojeny k jeřábu.

přetížení: (viz odstavec 2-3.2.1.1) jakékoliv zatížení, které překračuje nosnost.

způsobilá osoba: díky svým rozsáhlým zkušenostem, školení a znalostem nebo díky udělenému osvědčení o odborné způsobilosti nebo diplomu o absolvování daného oboru tato osoba prokázala schopnost úspěšně vyřešit problémy nebo nalézt řešení související s danými úkoly nebo předmětem zadání.

zablokování/vyřazení z provozu: umístění štítku nebo zámku na zařízení, čímž se odpojí napájení předem stanoveným postupem.

primární horní omezovací zařízení: při aktivaci omezuje toto primární zařízení zvedací pohyb směrem vzhůru.

navíjení: v tomto systému se lano pohybuje kolem bubnu nebo kladky.

zametání kolejnice: toto zařízení se nachází u předních kol v přední části jeřábu, je připevněno k jeřábu a používá se k odstranění překážky.

hlavní vozík: tento vozík má připojenou kabinu operátora.

jmenovitá nosnost (kapacita): maximální zatížení určené výrobcem, pro které je daný kladkostroj nebo jeřáb zkonstruován.

dráha: na této soustavě nosníků, lišt, držáků, rámů a nosníků se pohybuje jeřáb.

kladka: je to řemenice nebo kolo s drážkou, používané ke změně bodu působení tažné síly a jejího směru.