You are here

jeřáb, pohotovostní režim - břemeno

jeřáb, pohotovostní režim

břemeno

Obr. 5 Nástěnný jeřáb

jeřáb, pohotovostní režim: Tento jeřáb není pravidelně v provozu, neboť se používá příležitostně nebo přerušovaně v případě potřeby

provoz jeřábu, normální: pokud se provozuje na méně než 85 procent jmenovitého výkonu a ne častěji než deset zdvihacích cyklů za hodinu (kromě ojedinělých případů)

určená osoba: osoba vybraná nebo jmenovaná zaměstnavatelem (nebo zástupcem zaměstnavatele), která je považována za kompetentní k provedení daného pracovního úkolu

kompenzátor: pokud je délka lana nebo jeho úsek nestejná, kompenzuje se pomocí tohoto přístroje.

zdvihací pohyb: typ pohybu používaný ke spouštění nebo zdvihání břemena.

bod vybočení: když motor není napájen, tento bod na ručním ovladači nebo hlavním vypínači pohybu udržuje brzdu aktivovanou. Pak bude možný pohyb setrvačností.

lokality I. třídy: ve vzduchu mohou být přítomny hořlavé páry nebo plyny v množství dostatečném pro vznik zápalných nebo výbušných směsi v této lokalitě

lokality II. třídy: je přítomen hořlavý prach, takže vzniká nebezpečná zóna.

lokality III. třídy: jsou přítomna snadno zápalná vlákna nebo polétavý prach, což činí z této oblasti nebezpečnou zónu, ačkoli tato vlákna nebo polétavý prach pravděpodobně nebudou v suspenzi se vzduchem na dostatečně vysoké úrovni pro vznik zápalné směsi

koncové zařízení: toto zařízení k omezení pohybu je aktivováno pohybem nebo částí motorového kladkostroje, mostu nebo vozíku

jeřáb, nástěnný: jeřáb, který má konzolovou konstrukci, a který může mít vozík a který je nesen sloupy budovy nebo boční stěnou. Tento typ jeřábu je uložen na dráze připojené k sloupům nebo k boční stěně a je vybaven k přesuvnému pohybu.

hák, vybavený západkou: tento hák má mechanický prvek používaný k uzavření hrdla otvoru háku

jeřáb, provoz s vysokým vytížením: pokud se vyskytnou mimořádné provozní podmínky buď při těžkém nebo normálním nasazení jeřábu

buben: kolem tohoto válcového prvku jsou navinována lana během spouštění nebo zdvihání břemene.

koncový vazník: Tento konstrukční prvek udržuje obdélníkový tvar mostu pomocí spojení konců mostu.

exponovaný: když existuje možnost nežádoucího doteku s nebezpečným objektem vzhledem k jeho nedostatečné izolaci nebo krytování.

portálová noha: tento konstrukční prvek podepírá jeden konec vazníku nebo trám mostu na koruně.

nebezpečné (klasifikované) lokality: V těchto oblastech existuje nebezpečí požáru nebo výbuchu. V závislosti na vlastnostech hořlavých kapalin mohou být přítomny hořlavé plyny nebo páry nebo vlákna nebo prach, a pokud existuje pravděpodobnost, že v těchto oblastech vznikne hořlavá koncentrace nebo množství, klasifikuje se pak látka do různých tříd (viz National Electrical Code, ANSI / NFPA 70)

zvedací zařízení: magnety, korečky, kbelíky a další doplňková zařízení potřebná pro snadnou manipulaci s břemenem, která nejsou navíjena na lano kladkostroje. Je třeba vzít v úvahu hmotnost těchto zařízení vzhledem ke jmenovité nosnosti.

jeřáb, provoz s vysokým vytížením: pokud je jeřáb pravidelně provozován s více než 10 zvedacími cykly za hodinu nebo při 85 až 100 procentech jmenovité nosnosti

kladkostroj: tato zařízení se používají pro spouštění nebo zvedání břemen.

zatížení: břemeno umístěné na háku nebo celkově břemenový blok.