You are here

NOSNÍK, MOST - NAPÁJECÍ PŘÍVOD

NOSNÍK, MOST - Hlavní horizontální nosník(y) jeřábu, který nese vozík, a který je upevněn na koncovém vozu kolmo na dráhu.

NOSNÍK, POHON (NOSNÍK „A" / „G1") - Mostový nosník, ke kterému jsou upevněny motor mostu a převodová skříň(skříně). U jeřábů, které mají pohon na každém nosníku, je to nosník, na kterém jsou upevněny ovládací panely a / nebo kabiny.

NOSNÍK, NEPOHÁNĚNÝ (NOSNÍK „B" / „G2" ) - Mostový nosník, ke kterému není upevněn pohon, ale který obvykle nese vodiče.

NOSNÍK, DRÁHA - Vodorovný nosník upevněný ke sloupům v budově MOSTOVÝ NOSNÍK Pomocný (NOSNÍK)- Pomocný nosník, ať už pevný nebo příhradový, umístěný paralelně s mostovým nosníkem(nosníky) nesoucí lávku, ovládací panely, kabinu jeřábníka, atd., aby se snížila kroutící síla, kterou taková zařízení jinak generují.

KLADKOSTROJ, POMOCNÝ - Doplňková zdvihací jednotka, obvykle navržená pro manipulaci lehčích břemen při rychlosti vyšší než u hlavního kladkostroje.

KLADKOSTROJ, HLAVNÍ - Primární zdvihací mechanismus určený pro zvedání a spouštění břemen až do nominální nosnosti jeřábu.

OCHRANNÁ ZÓNA HÁKU, KONCOVÁ - Minimální vodorovná vzdálenost rovnoběžná k dráze a ležící mezi osou háku a čelní plochou zdi (nebo sloupu) na konci budovy.

OCHRANNÁ ZÓNA HÁKU, BOČNÍ - Minimální vodorovná vzdálenost kolmá k dráze a ležící mezi osou háku (hlavní nebo vedlejší) a osou kolejnice dráhy.

KROK (KROKOVÁNÍ) - Viz „Krok (jog)". Často se nesprávně používá pro označení „plíživá rychlost" (viz výše).

JOG (KROK) - K přesunu háku, vozíku nebo mostu řadou krátkodobých nespojitých pohybů pomocí mžikových akcí ovladače.

LEVÝ KONEC - Odkaz na komponenty a rozměry z hlediska diváka vlevo od středové osy rozpětí, při pohledu na poháněnou stranu nosníku jeřábu.

ZDVIH (ZVEDACÍ POHYB HÁKU) - Maximální svislá vzdálenost, na kterou se hák může pohybovat a která je dána délkou lana a / nebo počtem drážek na bubnu.

KONCOVÝ SPÍNAČ - Elektrické zařízení, které je aktivováno k rozpojení obvodu pohybem mostu, vozíku nebo kladkostroje a které může vytvořit nový obvod nebo vygenerovat alarm.

ZATÍŽENÍ, MRTVÉ - Hmotnost části(í) jeřábu, které zůstávají v pevné poloze vůči uvažovanému členu.

ZATÍŽENÍ, UŽITEČNÉ - Zatížení, které se pohybuje nebo se mění vůči uvažovanému členu. U vozíku se zatížení skládá z jmenovitého zatížení a hmotnosti bloku. U mostu se užitečné zatížení skládá ze jmenovitého zatížení a hmotnosti vozíku.

ZATÍŽENÍ, NOMINÁLNÍ - Maximální statické svislé zatížení, pro které je jeřáb nebo individuální kladkostroj navržen.

PLOVOUCÍ ZATÍŽENÍ - Systém řízení, který umožňuje plynulé nastavení u ovládání jeřábu buď během zvedání nebo spouštění v rozsahu přibližně 04 % plného rozsahu jmenovité rychlosti a navíc umožňuje zastavení břemene do klidu po velmi krátkou dobu s uvolněnou brzdou(brzdami).

HLAVNÍ VYPÍNAČ - Ručně ovládané zařízení, které řídí činnost stykačů a / nebo pomocných zařízení s elektrickým ovládáním.

PŘÍVODNÍ VEDENÍ - Horizontální člen namontovaný podél zábradlí nebo nosníku, nesoucí pohyblivé nosiče, na nichž jsou volně zavěšeny vodiče. Tyto vodiče mohou být použity pro přenos proudu z mostu na vozík nebo z mostu na závěsný ovladač.