You are here

PŘETÍŽENÍ - ZATÍŽENÍ KOLA, VOZÍK

PŘETÍŽENÍ - Zatížení háku vyšší než jmenovité zatížení.

ROZTEČNÝ PRŮMĚR - Vzdálenost od středu bubnu nebo kladky ke středu lana vedeného na obvodu bubnu nebo kladky.

BRZDIT PROTIPROUDEM - Řízení ovladače takovým způsobem, že se polarita napájecího napětí motoru nebo sled fází obrátí dříve, než se motor zastaví, čímž se vyvíjí opačný moment, který působí jako brzda.

OMEZOVACÍ RELÉ - Proudové relé, používané u ovládacího panelu mostu nebo vozíku, které snímá proud v sekundárním obvodu střídavého proudu motoru a omezuje točivý moment motoru na prvním kontrolním bodu, dokud se motor nezastaví. U ovládacího panelu stejnosměrného proudu plní relé stejnou funkci nastavením patentovaného snímacího obvodu na kotvě motoru. (Někdy se nazývá anti-protiproudové relé.)

KOLEJNICE, MOST - Dráha nesená nosníkem (nosníky). Na nosnících se pohybuje vozík.

KOLEJNICE, DRÁHA - Dráha nesená trámy dráhy, na které se pohybuje jeřáb.

PRAVÝ KONEC - Odkaz na komponenty a rozměry z hlediska diváka vpravo od středové osy rozpětí, při pohledu na poháněnou stranu nosníku jeřábu.

SEKUNDÁRNÍ NAPĚTÍ - Indukované napětí naprázdno v rotoru (komutátorového) motoru v klidu, měřeno přes sběrací kroužky s jmenovitým napětí na primárním (statorovém) vinutí.

HŘÍDEL, PŘÍČNÁ (PRAVOÚHLÁ HŘÍDEL) (HNACÍ HŘÍDEL) - Hřídel(e) prodlužující délku mostu používaná pro přenos kroutícího momentu z motoru na kola na obou koncích mostu.

BOČNÍ TAH - Část lana kladkostroje táhnoucí vodorovným směrem, když lana nejsou zatěžována vertikálně.

ROZPĚTÍ - Vodorovná rozteč kolejí dráhy.

VRATNÁ PRUŽINA - Zařízení používané na ručním ovladači, hlavním vypínači nebo tlačítku k aktivaci automatického návratu jednotky do neutrální polohy, jakmile toto zařízení obsluha uvolní.

MOMENT, ZÁBĚRNÝ -ROTOR - Minimální točivý moment, který elektromotor s kotvou nakrátko bude vyvíjet v klidu pro všechny úhlové polohy rotoru, s jmenovitým napětím použitým při jmenovitém kmitočtu. Nevztahuje se na komutátorové motory.

MOMENT, MOMENT ZVRATU MOTORU - Minimální točivý moment, který bude elektromotor s kotvou nakrátko nebo komutátorový motor vyvíjet v klidu pro všechny úhlové polohy rotoru při jmenovitém napětí a jmenovitém kmitočtu, aniž by došlo k náhlému poklesu otáček.

MOMENT, MOTOR, PLNÉ ZATÍŽENÍ - Moment vyvinutý elektromotorem (AC nebo DC) k dosažení jmenovitého výkonu při jmenovitých otáčkách a plném zatížení.

MOMENT, ROZBĚH MOTORU - Minimální moment vyvinutý motorem s kotvou nakrátko nebo komutátorovým motorem během zrychlování z klidu na rychlost, při které dochází k momentu zvratu. Pro motory s kotvou nakrátko s prokluzem 8 % nebo větším jsou rozběhový moment, moment zvratu a startovací moment stejné a vyskytují se při nulových otáčkách.

KOLIZE BLOKŮ - Nežádoucí fyzický kontakt mezi břemenovým blokem a horním blokem nebo jinou částí vozíku.

PŘÍHRADOVÁ DESKA - Vertikální deska(y) spojující horní a dolní bočnice nebo krycí desky na nosníku.

ROZVOR - Vzdálenost od středu ke středu nejvzdálenějších kol mostu nebo vozíku, měřeno paralelně ke kolejnici.

ZATÍŽENÍ KOLA, MOST - Vertikální síla (bez kontaktu) působící na kolo mostu jako součet jmenovitého zatížení, hmotnosti vozíku a hmotnosti mostu při poloze vozíku na mostě tak, aby zatížení bylo maximální.

ZATÍŽENÍ KOLA, VOZÍK - Vertikální síla (bez kontaktu) působící na kolo vozíku jako součet jmenovitého zatížení a hmotnosti vozíku.